Annak érdekében, hogy a Honlapon elérhető információk biztonságos igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételek meghatározásra kerüljenek, a Honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A www.autopoint.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) megjelenített termékeket, információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat a Different Quality Kft. jelenleg kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Szolgáltató Honlapjának böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a Honlapot használó látogató (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az alábbi feltételeket.

Jelen Felhasználási Feltételek magyar nyelven készült.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Honlapon elhelyezett egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Different Quality Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Hársfavirág utca 43.
Adószám: 29276260-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-385644
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36203538000
E-mail: info@differentquality.hu
Tárhelyszolgáltató adatai:

 

CREA SPACE LTD
Székhely: 20-22 Wenlock Road, London, United Kingdom, N1 7GU
e-mail: support@crea.space

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

2.1. Honlapon közölt információk

A Honlap egy bemutató oldal, jelenleg kizárólag arra szolgál, hogy

 • Szolgáltató által eladásra kínált gépjárműveket bemutassa,
 • Tájékoztassa a Felhasználókat a gépjárművek tulajdonságairól,
 • Tájékoztatást közöljön arról, hogy ezen gépjárműveket a Felhasználó hogyan tudja megvásárolni.

Jelen Honlapon keresztül elektronikus úton, illetve egyéb módon (email, telefon, fax stb.) a Szolgáltató felé online módon a Honlapon keresztül vásárlásra nincs lehetőség, kizárólag a forgalmazott gépjárművek és az azokkal kapcsolatos információk megtekintésére van lehetőség.

A Honlapon bemutatott gépjárművek tulajdonságairól az adott gépjármű oldalán található leírás szolgáltat információt.

3. SZERZŐI JOG

A Honlapon megjelenő szellemi alkotások (fotók, videók, leírások stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseinek megfelelően szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag az Szjt. rendelkezéseinek megfelelően engedélyezett.

A Honlapon megjelenített valamennyi elemet a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a Honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók és használható fel. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap harmadik személy általi szellemi alkotásokat tartalmazhatnak, amely szellemi alkotások felhasználására Szolgáltató a harmadik személyektől jogot szerzett.

űA szellemi alkotások rendeltetésszerű használatával együtt járó képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Minden, a szabad felhasználás határát meghaladó felhasználáshoz a jogtulajdonos (Szolgáltató) hozzájárulása szükséges.

A fentieknek megfelelően tilos különösen, de nem kizárólag, a Honlapon elhelyezett szellemi alkotások más Honlapon vagy bármely más –nyomtatott vagy elektronikus – formában való megjelenítése, bármilyen többszörözése, terjesztése, az Szjt. szerinti átdolgozása, illetőleg bármilyen más, a szabad felhasználáson túlmutató felhasználása vagy hasznosítása, akár kereskedelmi, akár más célból.

A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve a Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek, védjegynek, grafikai és bármely szerzői jog által védett műnek bármely használatára, hasznosítására.

A 3. pontban meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén Szolgáltató kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1500 Ft, illetve képenként 5000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében Szolgáltató közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

A Honlapon elhelyezett szellemi alkotások fentiekben meghatározottól eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és jogtulajdonos minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetése érdekében.

3.1. Származékos mű

A szellemi termékek bármely módosítása, átdolgozása, kiegészítése esetén létrejövő származékos mű automatikusan, minden további szerződés, értesítés vagy tevékenység nélkül Szolgáltató vagy az eredeti szellemi termék jogtulajdonosának tulajdonába kerül függetlenül attól, hogy a módosítást, átdolgozást, kiegészítést Szolgáltató vagy Szolgáltató engedélye alapján a Felhasználó vagy az érdekkörébe tartozó más közreműködő hajtotta végre.

3.2. Tilalmak

Tilos minden olyan tevékenység, amely Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásbeli engedélyt adott.

Külön megállapodás nélkül tilos Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni, továbbá a Honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A Honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi vagy egyéb célra felhasználni.

Szolgáltató engedélye nélkül a Honlap bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

3.3. Domain

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK, FELELŐSSÉG

4.1. Magatartási szabályok

Felhasználó vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Szolgáltató elvárja a Honlap Felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák.

A Honlap használatával a Felhasználó az alábbiakba is beleegyezik:

 • nem másolja, duplikálja vagy értékesíti a Honlap tartalmát, vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit sértő módon;
 • jogosultság nélkül nem fér hozzá, továbbá nem okoz kárt vagy zavart
  • Honlap tartalmában vagy annak egy részében;
  • azon eszközben vagy hálózatban, amelyen a Honlap tárolásra kerül;
  • azokban a szoftverekben, amelyek a Honlap működését biztosítják; vagy
  • azokban a berendezésekben, hálózatokban vagy szoftverekben, amelyet harmadik fél birtokol vagy használ a Honlappal összefüggésben.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut Szolgáltató tudomására, illetve, ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket, Szolgáltatót, Honlapot sértő információkat vagy anyagokat tesz közzé, továbbít, vagy más módon bocsát a nyilvánosság rendelkezésre, Szolgáltató jogosult jogi eljárás kezdeményezni a Felhasználóval szemben.

4.2. Felelősség

A Honlapot a Felhasználó kizárólag saját kockázatára látogathatja és használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap meghibásodásáért, és nem garantálja, hogy a Honlap mentes a vírusoktól.

A Felhasználó a Honlap használatával vállalja a Honlap használatából eredő kockázatot, beleértve az eszközeik meghibásodásából eredő károkat is.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse.

A Honlap a HTTPS protokollt használja arra, hogy dokumentumokat jeleníthessen meg az interneten keresztül – HTML formátumú honlapján – a Felhasználó számára. Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, továbbá más adatok bármely böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására. A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírásokat. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelenlegi tartalmat, valamint az információkban szereplő adatokat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, korrigálja és/vagy fejlessze. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon található információk naprakészek legyenek.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben

 • sem Szolgáltató, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.
 • Szolgáltató kizárja a felelősséget a Felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok esetleges letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.
 • Szolgáltató kizárja továbbá minden felelősségét a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért.

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 • a Honlap használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;

figyelmeztetés küldése;

 • peres eljárás megindítása a jogsértővel szemben a jogellenes magatartással okozott károk megtérítése érdekében (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is);
 • az Üzemeltető által indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a nyomozóhatóságoknak.

4.3. Harmadik felek hivatkozásai

Amennyiben a Honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak.

Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat Szolgáltató jóváhagyta, vagy annak kialakításában bármilyen módon közreműködött. A hivatkozott linkeken keresztül megjelenített valamennyi tartalomért kizárólag az adott hivatkozáson keresztül elérhető harmadik fél tartozik felelősséggel.

5. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. Felek megállapodnak az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó panaszt tehet Szolgáltatónál a Szolgáltatónak és minden, a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami az eladásra kínált gépjármű Felhasználó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Felhasználó a panaszát szóban és írásban is megteheti.

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

6.1.1. Szóbeli panasz

Szolgáltató a telefonon keresztül közölt panaszt köteles azonnal megvizsgálni és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolni. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül – megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Szolgáltató panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Egyebekben a szóbeli panaszt feldolgozásakor Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

6.1.2. Írásbeli panasz

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Felhasználót. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

6.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Szolgáltató piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A Felhasználó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

6.2.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a Felhasználó által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy a Békéltető Testület felhívására a vállalkozás határidőn belül köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület részére.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

A Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot ugyan nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot!

Ez azt jelenti, hogy ha a vállalkozás a Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a békéltető testület határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását.

A kötelezést tartalmazó határozat esetén az eljárás költségei teljes mértékben a vállalkozást terhelik, míg a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek saját költségeiket viselik, azaz a fogyasztónak semmilyen körülmények között nem kell megtérítenie a vállalkozás költségeit.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: BudapestElérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegyeElérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegyeElérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegyeElérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegyeElérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegyeElérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeElérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest VármegyeElérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

6.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Felhasználó.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

7. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználó Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítás ellen a Felhasználó tiltakozik. A Felhasználási Feltételek módosítása nem visszamenőleges hatályú.